مصاحبه رادیو شما ( سوئد ( با سیاوش دانشور درباره احتمال جنگ و نشر بیانیه ها

Job #5492

Job Posting Details

Job # 5492 مصاحبه رادیو شما ( سوئد ( با سیاوش دانشور درباره احتمال جنگ و نشر بیانیه ها

Posted Date
Nov 23, 2007 @ 15:23
Respond By
Nov 26, 2008
Word Count
0
Language
Farsi (Persian)
Gender
Male
Age Range
-
Category
Audiobooks

Job Description

مصاحبه رادیو شما ( سوئد ( با سیاوش دانشور درباره احتمال جنگ و نشر بیانیه ها

Ready to get started?

Join the #1 marketplace for voice-over talent

Need Some Help?
Contact us for help with your voice over project.