పేదరికం

Profile photo for Nani V
Not Yet Rated
0:00
Audiobooks
7
0

Description

ప్రతీ దేశం ముఖ్యంగా ఎదురుకుంటున్న సమస్య పేదరికం. So పేదరికం కోసం కొంచం వివరణ.

Vocal Characteristics

Language

Telugu

Voice Age

Young Adult (18-35)