శ్రీమతి రాధాకృష్ణ ఆయి

Profile photo for Rohini madhav
Not Yet Rated
0:00
Audiobooks
13
2

Description

Sai సచ్చరిత్ర లో మనకు తెలిసిన వారిలో ముఖ్యురాలు అయినా ఆమె గురించి మనకు ఏమీ తెలియదు తెలుసుకుందామా మరి

Vocal Characteristics

Language

Telugu

Voice Age

Middle Aged (35-54)