Radio 02: Em nhớ anh

0:00
Radio Ad
72
0

Description

Chúng ta quay lại….Có được không?

Vocal Characteristics

Language

Vietnamese

Voice Age

Young Adult (18-35)

Accents

Vietnamese